Jumat, 14 September 2012

SOAL BILANGAN KUANTUM DAN PEMBAHASAN


REMEDIAL KIMIA
BILANGAN KUANTUM
 

NAMA : SATRIA PRADANA HADIANTO         
KELAS  : IX IPA 2

1.      Tulisalah bilangan kuantum dari semua orbital yang terdapat pada kulit  L(n=2)
a.      n=2 ->  l = 0 dan 1
b.      n=3 ->  l =1 dan 2
c.       n=4 ->  l =2 dan 3
d.      n=2 ->  l =2 dan 3
e.      n=3 ->  l =0 dan 1
Jawab : A.
Pembahasan:  untuk   n=2 ->  l = 0 dan 1
                             l =0 -> m = 0 ; s =±1/2
                             l =1 -> m = -1,0,+1 ; s=±1/2

2.      Tentukan keempat bilangan kuantum pada elektron terluar pada kulit terluar ₁₅X
a.      S = -1/2 ; n = 4; l = 0  ; m = 0  
b.      s = +1/2;  n = 3 ; l =1 ; m =+1
c.       s= -1/2 ; n=2 ; l=1 ;m= 0 
d.       s=+1/2 ; n=3; l=2; m=0
e.      S=+1/2 ; n=2;l=2;m=3

Jawab: B. 
Pembahasan:  ₁₅X =[Ne]3s² 3p³
             s = +1/2;  n = 3 ; l =1 ; m =+1

3.      Terdapat unsur (x=20) tentukan keempat bilangan kuantum pada electron terluar dan kulit terluar!
a.      S = +1/2 ; l = 0 ; n = 4 ; m = 3
b.      S = -1/2 ; l = 0 ; n = 4 ; m = 4 
c.       S = +1/2 ; l = 0 ; n = 4 ; m = 0  
d.      S = -1/2 ; l = 0 ; n = 4 ; m = 0  
e.      S = -1/2 ; l = 2 ; n = 4 ; m = 5 

Jawab: D.
Pembahasan :20 X = [Ar] 4s²
             S = -1/2 ; l = 0 ; n = 4 ; m = 0  

4.      11. Unsur X bernomor atom 8, maka harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir unsur
tersebut adalah …
a. n = 2; l = 0; m = 0; s = – 1/2  d. n = 2; l = 1; m = -1; s = + 1/2
b. n = 2; l = 1; m = 1; s = +1/2   e. n = 2; l = 1; m = -1; s = – 1/2
c. n = 2; l = 1; m = 0; s = – ½
11. Jawab : e
Unsur X mempunyai nomor atom = 8. Konfigurasi elektronnya : 1s2 2s2 2p4` m = -1 0 +1
Jadi 4 bilka untuk elektron terakhir adalah : n =2; l=1; m = -1; s = -1/2

5.      Elektron dengan bilangan kuantum n=3, l=2, m=0, s= ½ terletak pada….
a.  n= 4  kulit M , l=2   subkulit d, m=1  orbital d
b.  n= 3   kulit M , l=2   subkulit d, m=0  orbital s
c.  n= 3   kulit M , l=2   subkulit d, m=0  orbital p
d. n= 2  kulit M , l=2   subkulit d, m=3  orbital d
e. n= 3   kulit M , l=2   subkulit d, m=4  orbital f
         Jawab : C.
                  n= 3   kulit M , l=2   subkulit d, m=0  orbital p
6.       Tentukan keempat bilangan kuantum ,dari unsure 27 X !
a.       n=4 ; l=1 ; m=2; s=-1/2
b.      n=4 ; l=0 ; m=0 ; s=-1/2
c.       n=4 ; l=1 ; m=2; s=-1/2
d.      n=4 ; l=1 m=0 ; s=-1/2
e.      n=4 ; l=0 ; m=2 ; s=-1/2

Jawab: B.
             27 X =[Ar]4s²3d⁷
              n=4 ; l=0 ; m=0 ; s=-1/2


7.       Tentukan 4 bilangan kuantum dari electron terakhir untuk atom X dengan nomer atom 38!
a.       n=5 ; l=2 ; m=1 ; s=-1/2
b.      n=2 ; l=0 ; m=0 ; s=-1/2
c.       n=4 ; l=2 ; m=1 ; s=-1/2
d.      n=2; l=0 ; m=0 ; s=-1/2
e.      n=5 ; l=0 ; m=0 ; s=-1/2

Jawab: E.
              38=[Kr]5s²
              n=5 ; l=0 ; m=0 ; s=-1/2


8.       Untuk (n=3) memiliki bilangan kuantum azimuth dan subkulit
a.       3 (kulit M) mempunyai harga l = 0, … (3 – 1) = 0, 1, 2
b.      2(kulit L) mempunyai harga l = 4, … (3 – 1) = 0, 1, 2
c.       3 (kulit M) mempunyai harga l = 2, … (3 – 1) = 0, 1, 2
d.      4(kulit N ) mempunyai harga l = 0, … (3 – 1) = 0, 1, 2
e.      3 (kulit O) mempunyai harga l = 1, … (3 – 1) = 0, 1, 2
Jawab: A.
                    n = 3 (kulit M) mempunyai harga l = 0, … (3 – 1) = 0, 1, 2
                   Kulit ke-3 (M) mempunyai 3 subkulit, yaitu:
                   subkulit l = 0 atau orbital 3s
                   subkulit l = 1 atau orbital 3p
                   subkulit l = 2 atau orbital 3d

9.       Unsur X memiliki konfigurasi electron : 1s²2s²2p.Harga keempat bilangan kuantum electron valensi dari atom X adalah !
a.       n=2 ; l= 1 ; s=+1/2 ; m=+1
b.      n=2 ; l= 2 ; s=-1/2 ; m=+1    
c.       n=2 ; l= 3 ; s=+1/2 ; m=+1
d.      n=2 ; l= 0 ; s=-1/2 ; m=+1
e.      n=2 ; l= 0 ; s=+1/2 ; m=+1         
Jawab:  D.     
                         1s²2s²2p maka, 2p
                           n=2 ; l= 1 ; s=-1/2 ; m=+1    


10.  Terdapat unsur (x=32) tentukan keempat bilangan kuantum pada electron terluar dan kulit terluar!
a.      S = 1 ; l = 1 ; n = 4 ; m = 0  
b.      S = 2 ; l = 2 ; n = 3 ; m = 0  
c.       S = 0 ; l = 1 ; n = 4 ; m = 0  
d.      S = 3 ; l = 1 ; n = 2 ; m = 0  
e.      S = 0 ; l = 3 ; n = 4 ; m = 0  

Jawab: C.
             32 X = [Ar] 4s²3d¹⁰4p² maka,4p²
             S = 0 ; l = 1 ; n = 4 ; m = 0  
11.   Unsur  56 X dengan konfigurasi electron , yaitu 56 X=[Xe] 6s².Harga keempat bilangan kuantum electron valensi dari atom X adalah !
a.       n=3 ; l=0 ; m=1; s=-1/2
b.      n=6 ; l=1 ; m=0 ; s=-1/2
c.       n=6 ; l=0 ; m=1 ; s=+1/2
d.      n=3 ; l=1 ; m=0 ; s=-+1/2
e.      n=6 ; l=0 ; m=0 ; s=-1/2

Jawab: E.
              56 X =[Xe]6s²
              n=6 ; l=0 ; m=0 ; s=-1/2

12.   Tentukan keempat bilangan kuantum . pada electron terluar  dan kulit terluar  24 Y !
a.       n=2 ; l=0 ; m=2 ; s=-1/2
b.      n=4 ; l=1; m=0 ; s=-1/2
c.       n=2 ; l=0 ; m=1 ; s=-1/2
d.      n=4 ; l=0 ; m=0 ; s=-1/2
e.      n=2 ; l=0 ; m=0 ; s=-1/2

Jawab:  C.
              24 Y =[Ar] 4s²3d⁴
               n=4 ; l=0 ; m=0 ; s=-1/2


13.   Terdapat unsur X dengan nomor atomnya  35 X tentukan keempat bilangan kuantum pada electron terluar dan kulit terluar !
a.       n=4 ; l=1 ; s=+1/2 ; m=0
b.      n=4 ; l=1 ; s=-1/2 ; m=0
c.       n=4 ; l=1 ; s=+1/2 ; m=0
d.      n=2 ; l=1 ; s=-1/2 ; m=0
e.      n=2 ; l=1 ; s=+1/2 ; m=0


Jawab: B.
               35 X  =[Kr]3d¹⁰4s²4p⁵
                n=4 ; l=1 ; s=-1/2 ; m=0


14.   Diketahui kulit terluar 14Y. Tentukankeempat bilangan kuantum !
a.       n =3; l=1 ; s=-1/2 ; m=0
b.      n =2; l=3 ; s=+1/2 ; m=0
c.       n =3; l=1 ; s=+1/2 ; m=0
d.      n =2; l=1 ; s=+1/2 ; m=0
e.      n =3; l=3 ; s=-1/2 ; m=0


Jawab: C.
             14 Y =[Ne]3s²3p⁶
             n =3; l=1 ; s=+1/2 ; m=0


15.   Diketahui konfi.e :1s²,2s²,2p⁶,3d¹⁰. Harga keempat bilangan kuantum. Electron valensi dari atom X adalah!
a.       n= 3 ; l=1 ; s=-1/2 ; m=0
b.      n= 3 ; l=2 ; s=-1/2 ; m=0
c.       n= 2 ; l=2 ; s=+1/2 ; m=0
d.      n= 3 ; l=1 ; s=-1/2 ; m=0
e.      n= 2 ; l=1 ; s=+1/2 ; m=0

Jawab:  B.
                konfigurasi electron(yang mempunyai  electron valensi paling besar)
               Yaitu : 3d¹⁰
                n= 3 ; l=2 ; s=-1/2 ; m=016.   Tentukan keempat bilangan kuantum. Dari electron terluar 16 Z!
a.       n=2 ; l=1 ; m=-1 ; s=-1/2
b.      n=3 ; l=2 ; m=+1 ; s=-1/2
c.       n=3 ; l=1 ; m=+1 ; s=-1/2
d.      n=2 ; l=2 ; m=-1 ; s=-1/2
e.      n=3 ; l=1 ; m=-1 ; s=-1/2

Jawab: B.
             16 Z =[Ne]3s²3p⁴   (yang menpunyai konfigurasi electron terbesar)
             Yaitu=3p
             n=3 ; l=1 ; m=-1 ; s=-1/2
17.   Terdapat unsur 18X. Tentukan keempat bilangan kuantumnya!
a.       n=2; l=1 ; s=-1/2 ; m=-1
b.      n=3 ; l=1 ; s=-1/2 ; m=+1
c.       n=2; l=2 ; s=-1/2 ; m=+1
d.      n=2 ; l=1 ; s=-1/2 ; m=-1
e.      n=3 ; l=2 ; s=-1/2 ; m=+1

Jawab: B.
       18 X =[Ne]3s²3p⁶   (yang menpunyai konfigurasi electron terbesar)
              Yaitu: 3p⁶
              n=3 ; l=1 ; s=-1/2 ; m=+1

18.   Dikeetahui unsur 88X.Tentukan keempat bilangan kuantum pada electron terluar dan kulit terluar!
a.       n=7 ; l=0 ; m=0 ; s=+1/2
b.      n=7 ; l=2 ; m=0 ; s=-1/2
c.       n=7 ; l=2 ; m=0 ; s=+1/2
d.      n=7 ; l=0 ; m=0 ; s=-1/2
e.      n=7 ; l=2 ; m=0 ; s=+1/2

Jawab: D.
             88 X= [Rn]7s²
             n=7 ; l=0 ; m=0 ; s=-1/219.   Diketahui konfigurasi. Electron :1s²,2s²,2p⁶,3s²,3p⁶,4s²,3d¹⁰,4p⁶.Tentukan keempat bilangan kuantum pada electron terluar dan kulit terluar!
a.       n=4 ; l=2 ; m=-1 ; s=-1/2
b.      n=4 ; l=1 ; m=+1 ; s=-1/2
c.       n=4 ; l=2 ; m=-1 ; s=-1/2
d.      n=4 ; l=1 ; m=-1 ; s=-1/2
e.      n=4 ; l=1 ; m=+1 ; s=-1/2


Jawab: E.
                konfigurasi electron :1s²,2s²,2p⁶,3s²,3p⁶,4s²,3d¹⁰,4p⁶
                     (yang menpunyai electron valensi  terbesar)
           Yaitu= 4p⁶
           n=4 ; l=1 ; m=+1 ; s=-1/2


20.   Diketahui unsure 21X.Hitunglah keempat bilangan kuantum pada electron terluar dan kulit terluar!
a.       n=4 ; l=0 ; m=0 ; s=-1/2
b.      n=4 ; l=0 ; m=0 ; s=+1/2
c.       n=4 ; l=1 ; m=0 ; s=-1/2
d.      n=4 ; l=0 ; m=0 ; s=+1/2
e.      n=4 ; l=1 ; m=0 ; s=-1/2

Jawab: A.
              21 X =[Ar]4s²3d¹⁰
              n=4 ; l=0 ; m=0 ; s=-1/2
              

6 komentar: